Træk din solcelle investering fra i din indkomst skat

20101_l74_som_vedtaget(2)-1.jpg

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2010

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

(Investering i vedvarende energi)

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret senest ved § 38 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. § 8 P affattes således:

»§ 8 P. Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgø­relsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne ind­komst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det ind­komstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedva­rende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, her­under afskrivninger.

Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende benyttet til private formål.

Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reg­lerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende er­hvervsmæssigt benyttet.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 omfatter: 1) Vedvarende energi-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål, og 2) vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energi­anlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fast­sat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 3, i lov om fremme af ved­varende energi. Stk. 7. Ved overdragelse af vedvarende energi-anlæg eller andele i sådanne anlæg, hvor indkomsten inden overdragelsen blev beskattet efter stk. 2, skal der dog ikke fastsættes nogen udbudspris efter stk. 6, nr. 2.

Stk. 8. Skatteministeren kan bestemme, at Energinet.dk el­ler en offentlig myndighed afgør sager om fastsættelse af udbudsprisen for vedvarende energi-anlæg eller andele i ved­varende energi-anlæg efter stk. 6, nr. 2.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for betaling af et gebyr i forbindelse med behandling af sager om fastsættelse af udbudsprisen for vedvarende energi-anlæg el­ler andele i vedvarende energi-anlæg efter stk. 6, nr. 2. Gebyret skal dække de omkostninger hos Energinet.dk eller en offent­lig myndighed, der er forbundet med behandlingen af sagen.«

§ 2

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 725 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 7, ændres »vindmøller eller vindmølleandele « til: »vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi­anlæg«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 31. december 2010.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2010.

Stk. 3. Bestemmelserne i ligningslovens § 8 P, stk. 1-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse på vind­møller eller vindmølleandele, som fysiske personer har erhvervet før den 17. november 2010, såfremt den pågældende ejer for indkomståret 2009 har valgt at opgøre den skatteplig­tige indkomst efter reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, som affattet ved lov nr. 488 af 12. juni 1996.

Stk. 4. Bestemmelserne i ligningslovens § 8 P, stk. 1-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse på vind­møller eller vindmølleandele, som fysiske personer har er­hvervet efter den 31. december 2009, men før den 17. november 2010, såfremt den pågældende ejer for indkomst­året 2010 ved indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2010 vælger at opgøre den skattepligtige indkomst efter reg­lerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, som affattet ved lov nr. 488 af 12. juni 1996.

Folketinget, den 17. december 2010                                                        

Kan jeg få et kvalitets solcelleanlæg på mit tag?